fbpx

Odwołania od egzaminu radcowskiego / adwokackiego 2023

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość odwołania się od uchwały w przedmiocie negatywnego wyniku państwowego egzaminu zawodowego – tzw. egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Zdarzają się roczniki, w których nawet ponad 20% odwołań zostaje uwzględnionych.

Podniesienie odpowiednich zarzutów w toku zaskarżania uchwały w przedmiocie negatywnego wyniku egzaminu adwokackiego, radcowskiego często pozwala zmienić wynik egzaminu na pozytywny. Nasze wieloletnie doświadczenie i specjalizacja w zakresie państwowych egzaminów prawniczych pozwala nam osiągnąć wysokie wskaźniki uwzględniania odwołań. Nasze projekty odwołań sporządzane są wyłącznie przez doświadczonych w tym zakresie adwokatów, radców prawnych, a w przypadku egzaminu z prawa karnego także przez byłych prokuratorów.

Zespół Serwisu PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE sporządza zarówno odwołania w administracyjnym toku instancji, jak i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne (przymus adwokacko – radcowski) do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzyskałeś negatywny wynik egzaminu adwokackiego adwokackiego lub radcowskiego? ZADZWOŃ

Procedura zamówienia projektu odwołania

 • Zaczekaj na ogłoszenie wyników egzaminu

  W zależności od miejsca zdawania egzaminu, najczęściej w okresie ok. miesiąca od daty zakończenia egzaminu na stronach poszczególnych ORA, OIRP, Izb Notarialnych publikowane są wyniki egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego. Następnie w ciągu kilku najbliższych tygodni każdy ze zdających otrzyma w formie pisemnej, listem poleconym lub odbierając osobiście – uchwałę ustalającą wynik egzaminu.

  PAMIĘTAJ: Od momentu odbioru uchwały rozpoczyna się bieg terminu na wniesienie odwołania.

 • Gdy wynik Twojego egzaminu jest negatywny

  W przypadku, gdy którakolwiek z ocen cząstkowych nie jest pozytywna i nie zdałeś przez to całego egzaminu – PAMIETAJ: Twój egzamin jeszcze się nie skończył, gdyż uchwała, którą otrzymałeś nie jest jeszcze prawomocna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci odwołanie do Komisji II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

 • Zadzwoń do nas, napisz, skorzystaj z FORMULARZA w zakładce KONTAKT

  Jeśli nie zdałeś jednej lub kilku części egzaminu – skontaktuj się pilnie z nami. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny projekt odwołania. Jak co roku podejmiemy próbę sformułowania zarzutów odwoławczych odnoszących się zarówno do Twojej pracy egzaminacyjnej, jak i do poszczególnych uzasadnień ocen cząstkowych.

 • Zaczekaj na kontakt z naszej strony

  Po uzyskaniu zapytania nasz Zespół skontaktuje się z Tobą i przedstawi termin realizacji zlecenia oraz jego koszt.

 • Odbierz gotowy projekt odwołania

  Po przygotowaniu projektu odwołania przesyłamy go pocztą elektroniczną, ewentualnie pocztą tradycyjną. Potem pozostaje Ci jedynie złożyć podpis, nanieść ewentualne własne uwagi i wysłać odwołanie.

 • A co w przypadku, gdy Komisja II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości utrzyma w mocy uchwałę o negatywnym wyniku państwowego egzaminu zawodowego?

  Zespół Serwisy PAŃSTWOWE EGZAMINY PRAWNICZE świadczy także usługi w zakresie przygotowywania projektów skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli uchwała Komisji II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości podtrzymała decyzję w przedmiocie negatywnego wyniku egzaminu zawodowego – nadal masz szansę na skuteczne złożenie środka zaskarżenia i zmianę wyniku egzaminu.

Skuteczne odwołania od wyników egzaminów radcowskich / adwokackich

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Kiedy Egzamin Adwokacki 2023?

W 2022 roku Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznaczał termin egzaminu adwokackiego, który odbędzie się od 25 do 28 kwietnia..

Pierwszy dzień tj. 25 kwietnia 2023 roku obejmował będzie rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego. W dniu 26 kwietnia 2023 roku osoby przystępujące do egzaminu będą rozwiązywały zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego a 27 kwietnia zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Ostatni dzień, czyli 28 kwietnia, obejmował będzie zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Kiedy Egzamin Radcowski 2023?

W 2023 roku Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Izbą Radców Prawnych wyznaczył termin egzaminu radcowskiego, który odbędzie się od 25 do 28 kwietnia.

Pierwszy dzień tj. 25 kwietnia 2023 roku obejmował będzie rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego. W dniu 26 kwietnia 2023 roku roku osoby przystępujące do egzaminu będą rozwiązywały zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego a 27 kwietnia zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Ostatni dzień, czyli 28 kwietnia, obejmował będzie zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Ile kosztuje egzamin adwokacki?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze, opłata za udział w egzaminie adwokackim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. Oznacza to, że opłata za egzamin adwokacki w tym roku wynosi 2792 zł.

Ile kosztuje egzamin radcowski?

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, opłata za udział w egzaminie radcowskim jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. Oznacza to, że opłata za egzamin radcowski w tym roku wynosi 2792 zł

Jak wygląda egzamin adwokacki?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze – egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych. Pierwsza część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia to na sporządzeniu opinii prawnej. Druga część egzaminu obejmuje natomiast rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej. Trzecia część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia to tak jak w poprzednich przypadkach na sporządzeniu opinii prawnej. Czwarta część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej. Piąta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Żeby zdać egzamin adwokacki, osoba przystępującą do egzaminu musi uzyskać ocenę pozytywną ze wszystkich części tego egzaminu. Z każdej części natomiast wystawiana jest ocena przez każdego z dwóch Egzaminatorów, z których wyliczana jest średnia ocen.

Jak wygląda egzamin radcowski?

Zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych – egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych. Pierwsza część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że brak jest podstaw do ich wniesienia to na sporządzeniu opinii prawnej. Druga część egzaminu obejmuje natomiast rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej. Trzecia część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia to tak jak w poprzednich przypadkach na sporządzeniu opinii prawnej. Czwarta część egzaminu obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej. Piąta część egzaminu adwokackiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Żeby zdać egzamin radcowski, osoba przystępującą do egzaminu musi uzyskać ocenę pozytywną ze wszystkich części tego egzaminu. Z każdej części natomiast wystawiana jest ocena przez każdego z dwóch Egzaminatorów, z których wyliczana jest średnia ocen.

Ile trwa egzamin adwokacki?

Tegoroczny egzamin adwokacki trwa niezmiennie cztery dni, czyli rozpoczyna się 10 maja we wtorek i kończy 13 maja w piątek. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Na rozwiązanie zadania z części pierwszej, drugiej i trzeciej zdający mają 6 godzin, natomiast z części czwartej i piątek, które odbywają się ostatniego dnia – 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Ile trwa egzamin radcowski?

Tegoroczny egzamin radcowski trwa niezmiennie cztery dni, czyli rozpoczyna się 10 maja we wtorek i kończy 13 maja w piątek. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Na rozwiązanie zadania z części pierwszej, drugiej i trzeciej zdający mają 6 godzin, natomiast z części czwartej i piątek, które odbywają się ostatniego dnia – 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Ile razy można zdawać egzamin adwokacki?

Ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje, że w przypadku niezdanego egzaminu kandydat na adwokata może przystąpić ponownie do egzaminu w latach kolejnych. Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji musi on zdać egzamin z wszystkich części egzaminu jeszcze raz.

Ile razy można zdawać egzamin radcowski?

Ustawa o radcach prawnych przewiduje, że w przypadku niezdanego egzaminu kandydat na radcę prawnego może przystąpić ponownie do egzaminu w latach kolejnych. Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji musi on zdać egzamin z wszystkich części egzaminu jeszcze raz.

Egzamin adwokacki porady

Ostatni dzień przed Egzaminem Adwokackim powinien być czasem na odpoczynek i relaks. Warto tego dnia poświęcić czas na rzeczy, które przede wszystkim odciążą nasz mózg i pozwolą na chwilę zapomnieć o stresie. Pamiętać także trzeba o tym, aby nie zarywać nocy na przypominanie paragrafów tylko pozwolić organizmowi zregenerować się podczas snu.

Dzień przed warto także sprawdzić czy sprzęt komputerowy prawidłowo działa i przegotować sobie wszystkie materiały, które będą potrzebne na egzaminie. Należy pamiętać także o dokumencie tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty albo paszport.

Egzamin radcowski porady

Ostatni dzień przed Egzaminem Radcowskim powinien być czasem na odpoczynek i relaks. Warto tego dnia poświęcić czas na rzeczy, które przede wszystkim odciążą nasz mózg i pozwolą na chwilę zapomnieć o stresie. Pamiętać także trzeba o tym, aby nie zarywać nocy na przypominanie paragrafów tylko pozwolić organizmowi zregenerować się podczas snu.

Dzień przed warto także sprawdzić czy sprzęt komputerowy prawidłowo działa i przegotować sobie wszystkie materiały, które będą potrzebne na egzaminie. Należy pamiętać także o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty albo paszport.

Co wziąć na egzamin adwokacki?

Wybierając się na egzamin adwokacki trzeba pamiętać przede wszystkim o tym aby zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt w postaci komputera. Warto dzień wcześniej sprawdzić czy komputer jest sprawny. Jeżeli jest możliwość to można wziąć ze sobą także komputer zapasowy, który może się przydać w awaryjnych sytuacjach.

Na egzaminie można również posiadać akty prawne, orzecznictwo oraz komentarze. Dokumenty te mogą posiadać podkreślenia i zamarkowania tekstu wykonane samodzielnie. Nie mogą natomiast być umieszczane (dodane samodzielnie) nawiązania, znaki i notatki dotyczące innego przepisu, ustawy, orzeczenia lub komentarza. Ponadto nie mogą być, przy poszczególnych jednostkach redakcyjnych, umieszczane sygnatury orzeczeń, ich fragmenty lub tezy. Nie są dopuszczalne artykuły, monografie i podręczniki jak również te pozycje, które po części stanowią materiały dopuszczalne (tekst aktu prawnego, komentarz lub orzecznictwo), a w pozostałej części składają się z materiałów niedozwolonych.

Na egzaminie warto także zaopatrzyć się w kalkulator, który może być pomocny przy obliczania np. odsetek, czy też wartości przedmiotu sporu oraz przybory piśmiennicze do sporządzania własnych notatek.

Kolejnym niezbędnym elementem przy przystąpieniu do egzaminu jest oczywiście dokumenty, które potwierdzi naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty, albo paszport. Warto jednak wcześniej sprawdzić datę ważności dokumentu.

Z uwagi na fakt, że egzamin trwa 6 godzin, warto także zaopatrzyć się w wodę, oraz środki higieniczne takie jak chusteczki. Jeżeli ktoś zażywa leki to również warto je mieć ze sobą.

Co wziąć na egzamin radcowski?

Wybierając się na egzamin radcowski trzeba pamiętać przede wszystkim o tym aby zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt w postaci komputera. Warto dzień wcześniej sprawdzić czy komputer jest sprawny. Jeżeli jest możliwość to można wziąć ze sobą także komputer zapasowy, który może się przydać w awaryjnych sytuacjach.

Na egzaminie można również posiadać akty prawne, orzecznictwo oraz komentarze. Dokumenty te mogą posiadać podkreślenia i zamarkowania tekstu wykonane samodzielnie. Nie mogą natomiast być umieszczane (dodane samodzielnie) nawiązania, znaki i notatki dotyczące innego przepisu, ustawy, orzeczenia lub komentarza. Ponadto nie mogą być, przy poszczególnych jednostkach redakcyjnych, umieszczane sygnatury orzeczeń, ich fragmenty lub tezy. Nie są dopuszczalne artykuły, monografie i podręczniki jak również te pozycje, które po części stanowią materiały dopuszczalne (tekst aktu prawnego, komentarz lub orzecznictwo), a w pozostałej części składają się z materiałów niedozwolonych.

Na egzaminie warto także zaopatrzyć się w kalkulator, który może być pomocny przy obliczania np. odsetek, czy też wartości przedmiotu sporu oraz przybory piśmiennicze do sporządzania własnych notatek.

Kolejnym niezbędnym elementem przy przystąpieniu do egzaminu jest oczywiście dokumenty, które potwierdzi naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty, albo paszport. Warto jednak wcześniej sprawdzić datę ważności dokumentu.

Z uwagi na fakt, że egzamin trwa 6 godzin, warto także zaopatrzyć się w wodę, oraz środki higieniczne takie jak chusteczki. Jeżeli ktoś zażywa leki to również warto je mieć ze sobą.

Niezdany egzamin adwokacki – co dalej?

Negatywny wynik z egzaminu adwokackiego nie zamyka jeszcze drogi do uzyskania tytułu adwokata. Od tego bowiem wyniku zdającemu przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie składa się do Komisji egzaminacyjnej drugiego stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jeżeli jednak Komisja ta nie uzna argumentów przedstawionych przez kandydat na adwokata w odwołaniu to w dalszej drodze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego.

Niezdany egzamin radcowski – co dalej?

Negatywny wynik z egzaminu radcowskiego nie zamyka jeszcze drogi do uzyskania tytułu radcy prawnego. Od tego bowiem wyniku zdającemu przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie składa się do Komisji Egzaminacyjnej drugiego stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jeżeli jednak Komisja ta nie uzna argumentów przedstawionych przez kandydat na radcę prawnego w odwołaniu to w dalszej drodze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2014.635 j.t.)

Art. 78h. 1. Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w art. 78f ust. 2.

2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komisję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków.

2a. W przypadku, kiedy przemawiają za tym względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, Minister Sprawiedliwości może powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach danego egzaminu adwokackiego, wskazując ich właściwość terytorialną. Przepisu art. 75e ust. 5 nie stosuje się.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2014.637 j.t.)

Art. 36(8). 1. Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w art. 36(6) ust. 2.

2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, komisję egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwaną dalej „komisją odwoławczą”, w składzie 9 członków.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. (VI SA/Wa 225/11)

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. (VI SA/Wa 225/11) jest jednym z czołowych argumentów w dyskusji nad rolą i prawnym znaczeniem tzw. wytycznych przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w w zakresie opisu istotnych zagadnień na egzamin radcowski, adwokacki, notarialny.

Poniżej prezentujemy fragment orzeczenia o sygn. VI SA/Wa 225/11.

W tym miejscu Sąd zwraca uwagę na fakt, że tzw. „opis istotnych zagadnień”, tworzony dla zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego (gdzie wymagane jest sporządzenie pisma procesowego albo opinii prawnej na podstawie określonego kazusu), nie tworzy nowych kryteriów ocen, lecz służy wyłącznie egzaminatorom i komisjom egzaminacyjnym jako model standardowego rozwiązania. Sąd podziela opinię organu, że poprawne rozwiązanie każdego zadania egzaminacyjnego zawiera w sobie szereg obiektywnie powtarzalnych problemów, które każdy profesjonalny pełnomocnik (w tym wypadku zarówno egzaminatorzy, jak i egzaminowani) powinien móc dostrzec i należycie uzasadniając podnieść. Na tej właśnie płaszczyźnie należy ocenić charakter „opisu istotnych zagadnień”. Inaczej mówiąc, „opis istotnych zagadnień” jest jedynie wzorem poprawnego rozwiązania zadania, zawierającym pewne standardowe oczekiwania fachowości profesjonalnego pełnomocnika. Ocena zaś prac egzaminacyjnych, w tym również w odniesieniu do skarżącej, jest dokonywana przez pryzmat przesłanek wymienionych w art. 365 ust. 2 u.r.p., tj. przez pryzmat zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji, poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne „opisem istotnych zagadnień” nie tylko nie ogranicza „dowolności ocen”, pełniąc funkcję pomocniczego weryfikatora przyjętych ustaleń, ale będąc schematem poprawnego, standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, służy egzaminatorom i komisjom egzaminacyjnym jako instrument pomocniczy, nie zaś – wbrew poglądom skarżącej – jako podstawowy i wyłączny.

Egzamin adwokacki i radcowski w mediach

„Na razie za mało komisji podało dane, by wyciągać daleko idące wnioski – mówi Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przyznaje jednak, że co roku egzamin adwokacki wypada lepiej. – Od wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że po ich rozpoznaniu wyniki znacznie się zmieniają – dodaje Iwona Kujawa.”

Źródło: internetowe wydanie Rzeczpospolitej
http://prawo.rp.pl/artykul/757746,1102022-Wyniki-egzaminow-prawniczych-na-adwokatow-i-radcow-prawnych.html

Uzyskałeś negatywny wynik egzaminu adwokackiego adwokackiego, radcowskiego? ZADZWOŃ

Call Now ButtonZadzwoń Teraz