fbpx

Egzamin wstępny na aplikację

Uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną albo komorniczą?

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość odwołania się od uchwały w przedmiocie negatywnego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Niemalże co roku w teście egzaminacyjnym pojawiają się zarówno niewłaściwie sformułowane pytania testowe, jak i nieprecyzyjnie sformułowane odpowiedzi.

Odpowiednie wytypowanie oraz zakwestionowanie wybranych pytań testowych pozwala na uzyskanie w toku odwoławczym jednego lub kilku dodatkowych, brakujących punktów. W wielu przypadkach pozwala to w konsekwencji na zmianę oceny egzaminu wstępnego na aplikację z negatywnej na pozytywną. Nasze projekty odwołań sporządzane są wyłącznie przez doświadczonych w tym zakresie adwokatów i radców prawnych.

Uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną albo komorniczą?

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Procedura zamówienia projektu odwołania

 • Zapamiętaj jak najwięcej z udzielonych na teście odpowiedzi

  Czynności realizowane bezpośrednio po egzaminie

  W ostatnich latach już po kilku dniach od egzaminu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości publikowane są zestawy pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi. Wydrukuj pytania testowe, zaznacz swoje odpowiedzi, a następnie zweryfikuj je z wykazem prawidłowych odpowiedzi. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że wraz z uchwała dot. wyniku egzaminu nie zostanie Ci wysłany sam test a jedynie wynik. Test do wglądu udostępniany jest jedynie na wniosek zainteresowanego. Już na tym etapie możesz określić jak duże jest prawdopodobieństwo zdania egzaminu.

 • Zaczekaj na ogłoszenie wyników

  Publikacja wyników egzaminu

  W ostatnich latach już po kilku dniach publikowane są również i wyniki egzaminu wstępnego. Następnie w ciągu kilku najbliższych tygodni każdy ze zdających otrzyma w formie papierowej listem poleconym lub odbierając osobiście – uchwałę w przedmiocie wyniku egzaminu wstępnego. PAMIĘTAJ: Od momentu odbioru uchwały rozpoczyna się bieg terminu na wniesienie odwołania.

 • Gdy wynik Twojego egzaminu jest negatywny

  Negatywny wynik egzaminu

  W przypadku gdy zabrakło Ci kilku prawidłowych odpowiedzi na teście i wynik egzaminu jest negatywny – PAMIETAJ: Twój egzamin jeszcze się nie skończył, gdyż uchwała, którą otrzymałeś nie jest jeszcze prawomocna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci odwołanie od uchwały!

 • Zadzwoń do nas, napisz, skorzystaj z FORMULARZA w zakładce KONTAKT

  Pilnie skontaktuj się z nami

  Jeśli wynik egzaminu nie jest pozytywny i zabrakło Ci kilku punktów – skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny projekt odwołania. Jak co roku podejmiemy próbę wytypowania pytań lub odpowiedzi, które można podważyć w toku odwoławczym.

 • Zaczekaj na kontakt z naszej strony

  Odpowiedź w ciągu 24 godzin

  Po uzyskaniu zapytania, w ciągu nie więcej niż 24 godzin nasz zespół skontaktuje się z Tobą i przedstawi termin realizacji zlecenia oraz jego przybliżony koszt.

 • Odbierz gotowy projekt odwołania

  Na końcu pozostaje Ci tylko podpisać odwołanie

  Po przygotowaniu projektu odwołania przesyłamy go pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, ewentualnie można je odebrać w trakcie osobistego spotkania. Potem pozostaje Ci jedynie złożyć podpis, nanieść ewentualne własne uwagi i wysłać odwołanie.

 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego

  Droga sądowoadministracyjna

  Zespół EGZAMINYPRAWNICZE.ORG świadczy także usługi w zakresie przygotowywania projektów skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli w wyniku postępowania odwoławczego uchwała w przedmiocie negatywnego wyniku egzaminu zawodowego nadal będzie negatywna – w dalszym ciągu masz szansę na skuteczne złożenie środka zaskarżenia i zmianę wyniku egzaminu, tyle że już na drodze postępowania sądowoadministracyjnego.

Skuteczne odwołania od wyników egzaminów

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2014.635 j.t.)

Art. 75j. 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza wyniki egzaminu wstępnego.

3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości rozstrzyga odwołanie w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2014.637 j.t.)

Art. 33(10). 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza wyniki egzaminu wstępnego.

3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości rozstrzyga odwołanie w formie decyzji administracyjnej.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2014.164 j.t.)

Art. 71k. § 1. Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego komisja kwalifikacyjna ustala wynik kandydata w drodze uchwały i doręcza odpis uchwały kandydatowi i Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie ogłasza wyniki egzaminu wstępnego.

§ 3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego, kandydatowi służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości rozstrzyga odwołanie w formie decyzji administracyjnej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2011.231.1376 j.t.)

Art. 29i. 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu konkursowego i sprawdzeniu wyników testu komisja egzaminacyjna, w drodze uchwały, ustala wyniki egzaminu konkursowego. Odpisy uchwały przewodniczący komisji egzaminacyjnej doręcza kandydatom, radzie właściwej izby komorniczej oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, kandydatowi przysługuje, w części dotyczącej uzyskanego przez niego wyniku, odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 września 2009 (II GSK 520/09)

1. Odwołanie od uchwały komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 75j ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, jest odwołaniem w rozumieniu art. 127 k.p.a.

2. Z zasady zawartej w art. 15 k.p.a. wynika taki wniosek, że dokonywana przez Ministra Sprawiedliwości kontrola uchwały Komisji Egzaminacyjnej nie może się ograniczać jedynie do badania zgodności tej uchwały z przewidzianą w ustawie Prawo o adwokaturze procedurą, lecz powinna też obejmować prawidłowość i konkretność pytań egzaminacyjnych, na które miał udzielić odpowiedzi uczestnik postępowania konkursowego, gdyż od oceny pytań uzależniona jest ocena odpowiedzi na pytania zawarte w teście egzaminacyjnym.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 (II GSK 982/09)

1. Kontrola Ministra Sprawiedliwości, prowadzona w trybie art. 33(10) ust. 2 ustawy z 1982 r. o radcach prawnych w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2006 r., powinna polegać na ocenie prawidłowości ustalenia wyniku egzaminu konkursowego. Minister Sprawiedliwości powinien zweryfikować: po pierwsze – prawidłowość sformułowania pytań egzaminacyjnych oraz odpowiedzi podanych w kluczu, po drugie – prawidłowość odpowiedzi wskazanych przez kandydata, po trzecie – prawidłowość zastosowanych procedur egzaminacyjnych.

2. Regulacja zawarta w art. 33(9) ust. 1 ustawy z 1982 r. o radcach prawnych oznacza przede wszystkim – po pierwsze – że niedopuszczalne jest konstruowanie pytań, co do których więcej niż jedna odpowiedź może być uznana za prawidłową, oraz – po drugie – pytań, co do których żadna z odpowiedzi nie może być uznana za prawidłową.

Uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną albo komorniczą?

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Call Now ButtonZadzwoń Teraz