fbpx

Egzamin notarialny 2023

Kiedy Egzamin Notarialny?

W 2023 roku egzamin notarialny odbędzie się w dniach od 5 do 7 września. Pierwszego i drugie dnia egzaminu, zdający mają za zadanie, na podstawie przedstawionego kazusu, sporządzić pierwszy i drugi projekt akt notarialnego. Natomiast zadanie z ostatniego dnia tj. 7 września polegać będzie na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Jak wygląda egzamin notarialny?

Egzamin notarialny składa się z trzech części. Każda z tych części odbywa się innego dnia. W pierwszym dniu egzaminu notarialnego zdający rozwiązuje zadanie z pierwszej części egzaminu, który polega na opracowaniu, na podstawie przedstawionego kazusu, pierwszego projektu aktu notarialnego. Tak samo jest w przypadku drugiego dnia, kiedy to zdający ma za zadanie, na podstawie opisanego stanu faktycznego sporządzić drugi projekt aktu notarialnego. Natomiast trzeciego dnia zdający jest zobowiązany do opracowania projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Egzamin przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjne w izbach notarialnych. Żeby zdać egzamin notarialny, osoba przystępującą do egzaminu musi uzyskać ocenę pozytywną ze wszystkich części tego egzaminu. Z każdej części natomiast wystawiana jest ocena przez każdego z dwóch Egzaminatorów, z których wyliczana jest średnia ocen.

Ile kosztuje egzamin notarialny?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, opłata za udział w egzaminie notarialnym jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. Oznacza to, że opłata za egzamin notarialny w 2023 roku wynosi 2.880 zł.

Ile trwa egzamin notarialny?

Tegoroczny egzamin notarialny trwa niezmiennie trzy dni, czyli rozpoczyna się 5 września we wtorek i kończy 7 września w czwartek. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00 i trwa 360 minut.

Podczas egzaminu zdający zobowiązani są do przygotowania stosownych projektów. W przypadku pierwszego i drugiego dnia są to projekty aktów notarialnych, natomiast trzeciego dnia projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Ile razy można zdawać egzamin notarialny?

Ustawa Prawo o notariacie przewiduje, że w przypadku niezdanego egzaminu kandydat na notariusza może przystąpić ponownie do egzaminu w latach kolejnych. Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji musi on zdać egzamin z wszystkich części egzaminu jeszcze raz.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła 26 lat, ma polskie obywatelstwo lub jest obywatelem innego kraju, o ile daje jej to prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce, ma pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych. Ponadto osoba ta musi być nieskazitelnego charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza. Dodatkowo musi ukończyć studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra prawa. Następnie zdać egzamin notarialny oraz przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor notarialny. Dopiero gdy osoba, która chce zostać notariuszem spełnia wszystkie te wymagania, zostanie mianowany na notariusza przez Ministra Sprawiedliwości.

Czy można przystąpić do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji?

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji notarialnej, pod warunkiem, że kandydat na notariusza spełnia jeden z poniższych warunków:

 • Ma stopień naukowy doktora nauk prawnych.
 • Przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracował w określonych stanowiskach prawniczych.
 • Ukończył aplikację legislacyjną i przez co najmniej 4 lata pracował w urzędach organów władzy publicznej.
 • Był radcą lub starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 • Zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy.
 • Przez co najmniej 4 lata pracował w międzynarodowym organie sądowym.

Czy można zostać notariuszem bez aplikacji?

Tak, notariuszem można zostać także bez odbycia aplikacji i zdania egzaminu notarialnego, pod pewnymi warunkami. Na przykład, jeśli posiada się tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, lub jeśli kandydat na notariusza pracował jako sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny lub był radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przez określony czas.

Wyniki egzaminu notarialnego 2023 – gdzie i kiedy są publikowane wyniki

Po zakończeniu trzydniowego egzaminu notarialnego w 2023 roku, wielu kandydatów na notariusza z niecierpliwością oczekuje na wyniki. Wynik z egzaminu notarialnego jest publikowany przez komisje egzaminacyjne w izbach notarialnych. Zazwyczaj proces oceny i weryfikacji trwa kilka tygodni po zakończeniu egzaminu. Po zakończeniu tego procesu, wyniki są ogłaszane na oficjalnych stronach internetowych izb notarialnych oraz w siedzibach tych izb. Kandydaci są informowani o swoich wynikach indywidualnie, a także mogą sprawdzić je osobiście w izbie notarialnej, w której przystępowali do egzaminu.

Niezdany egzamin notarialny – co dalej?

Jeśli kandydat na notariusza nie zda egzaminu notarialnego, ma prawo do odwołania się od wyniku. Odwołanie to składa się do Komisji Egzaminacyjnej drugiego stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Jeżeli Komisja ta nie uzna argumentów przedstawionych przez kandydata w odwołaniu, przysługuje mu prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Egzamin notarialny odwołanie – krok po kroku procedura odwołania

Jeśli kandydat na notariusza nie zda egzaminu notarialnego, nie jest to koniec drogi. Istnieje możliwość odwołania się od wyniku egzaminu. Oto kroki, które należy podjąć w procesie odwoławczym:

 1. Przygotowanie odwołania: Kandydat powinien przygotować pisemne odwołanie, w którym przedstawi argumenty i uzasadnienie swojego stanowiska w sprawie wyniku egzaminu.
 2. Termin składania odwołania: Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały informującej o wyniku egzaminu.
 3. Miejsce składania odwołania: Odwołanie składa się do Komisji Egzaminacyjnej drugiego stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.
 4. Rozpatrzenie odwołania: Komisja Egzaminacyjna drugiego stopnia dokładnie analizuje argumenty przedstawione w odwołaniu i podejmuje decyzję w sprawie jego uwzględnienia.
 5. Dalsze kroki: Jeżeli Komisja Egzaminacyjna drugiego stopnia nie uwzględni argumentów kandydata, przysługuje mu prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów testowych na egzaminie notarialnym?

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Zadzwoń Teraz