fbpx

Egzamin notarialny 2022

Kiedy Egzamin Notarialny?

W 2022 roku egzamin notarialny odbędzie się w dniach od 6 do 8 września. Pierwszego i drugie dnia egzaminu, zdający mają za zadanie, na podstawie przedstawionego kazusu, sporządzić pierwszy i drugi projekt akt notarialnego. Natomiast zadanie z ostatniego dnia tj. 8 września polegać będzie na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Jak wygląda egzamin notarialny?

Egzamin notarialny składa się z trzech części. Każda z tych części odbywa się innego dnia. W pierwszym dniu egzaminu notarialnego zdający rozwiązuje zadanie z pierwszej części egzaminu, który polega na opracowaniu, na podstawie przedstawionego kazusu, pierwszego projektu aktu notarialnego. Tak samo jest w przypadku drugiego dnia, kiedy to zdający ma za zadanie, na podstawie opisanego stanu faktycznego sporządzić drugi projekt aktu notarialnego. Natomiast trzeciego dnia zdający jest zobowiązany do opracowania projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Egzamin przeprowadzany jest przez komisje egzaminacyjne w izbach notarialnych. Żeby zdać egzamin notarialny, osoba przystępującą do egzaminu musi uzyskać ocenę pozytywną ze wszystkich części tego egzaminu. Z każdej części natomiast wystawiana jest ocena przez każdego z dwóch Egzaminatorów, z których wyliczana jest średnia ocen.

Ile kosztuje egzamin notarialny?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, opłata za udział w egzaminie notarialnym jest równa 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. Oznacza to, że opłata za egzamin notarialny w tym roku wynosi 2.408 zł.

Ile trwa egzamin notarialny?

Tegoroczny egzamin notarialny trwa niezmiennie trzy dni, czyli rozpoczyna się 6 września we wtorek i kończy 8 września w czwartek. Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00 i trwa 360 minut.

Podczas egzaminu zdający zobowiązani są do przygotowania stosownych projektów. W przypadku pierwszego i drugiego dnia są to projekty aktów notarialnych, natomiast trzeciego dnia projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Ile razy można zdawać egzamin notarialny?

Ustawa Prawo o notariacie przewiduje, że w przypadku niezdanego egzaminu kandydat na notariusza może przystąpić ponownie do egzaminu w latach kolejnych. Pamiętać jednak należy, że w takiej sytuacji musi on zdać egzamin z wszystkich części egzaminu jeszcze raz.

Kto może zostać notariuszem?

Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła 26 lat, ma polskie obywatelstwo lub jest obywatelem innego kraju, o ile daje jej to prawo do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w Polsce, ma pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych. Ponadto osoba ta musi być nieskazitelnego charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza. Dodatkowo musi ukończyć studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra prawa. Następnie zdać egzamin notarialny oraz przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor notarialny. Dopiero gdy osoba, która chce zostać notariuszem spełnia wszystkie te wymagania, zostanie mianowany na notariusza przez Ministra Sprawiedliwości.

Czy można przystąpić do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji?

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu notarialnego bez odbycia aplikacji notarialnej, pod warunkiem, że kandydat na notariusza:

  • ma stopień naukowy doktora nauk prawnych albo
  • przez co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracował jako referendarz sądowy, starszy referendarz sądowy, asystent prokuratora lub asystent sędziego (albo w Sądzie Najwyższym lub w Trybunale Konstytucyjnym wykonywałeś czynności typowe dla asystenta sędziego) albo
  • jest magistrem prawa i przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracował w kancelarii notarialnej i wykonywał typowe dla notariusza czynności albo
  • jest magistrem prawa i przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracował w urzędach organów władzy publicznej i wykonywałeś czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem na ich rzecz pomocy prawnej albo
  • ukończył aplikację legislacyjną i przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracował w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywał zadania bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego albo
  • był radcą lub starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo
  •  zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy albo
  •  przez co najmniej 4 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu pracował w międzynarodowym organie sądowym i wykonywał zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego.

Czy można zostać notariuszem bez aplikacji?

Notariuszem można zostać także bez odbycia aplikacji i zdania egzaminu notarialnego, pod warunkiem, że posiada się tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub gdy kandydat na notariusza pracował jako sędzia lub prokurator albo przez co najmniej 3 lata wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego bądź też przez co najmniej 3 lata był radcą lub starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Niezdany egzamin notarialny – co dalej?

Negatywny wynik z egzaminu notarialnego nie zamyka jeszcze drogi do uzyskania tytułu notariusza. Od tego bowiem wyniku zdającemu przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie składa się do Komisji Egzaminacyjnej drugiego stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Jeżeli jednak Komisja ta nie uzna argumentów przedstawionych przez kandydat na notariusza w odwołaniu, to w dalszej drodze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego.

Uzyskałeś zbyt małą liczbę punktów testowych na egzaminie notarialnym?

Twój egzamin jeszcze się nie skończył!

Call Now ButtonZadzwoń Teraz